Day: 23 czerwca 2017

KOMUNIKAT Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie

KOMUNIKAT

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie


Z dniem 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe zasady wydawania legitymacji osoby z niepełnosprawnością !

 

  1. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo legitymacja dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawiana będzie na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając wniosek przedstawi do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
  2. Legitymacje będą wystawiane na okres ważności orzeczenia.
  3. Okres ważności legitymacji nie będzie jednak mógł być dłuższy niż:
    1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (osoby do 16 roku życia),
    2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
  4. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.
  5. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.
  6. Do wniosku o wydanie legitymacji konieczne będzie dołączenie aktualnego zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm.

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336).