Nabory wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. uruchomiono nabory wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych o :

 • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

również  w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia).

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON  można złożyć                     w  wersji   elektronicznej  poprzez SOW https://sow.pfron.org.pl/

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest  nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Projekt „Ortotyka 3D”

„Ortotyka 3D” jest pilotażowym projektem firmy Omni3D i Meyra Group realizowanym we współpracy z Fundacją On/Off. Jego celem jest rekrutacja osób zainteresowanych skorzystaniem z możliwości przemysłowego druku 3D i przygotowaniem testowych wersji wydruków stabilizujących lub zastępujących narząd ruchu.

Rekrutacja ruszyła 3 grudnia w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do końca lutego 2020.

Celem projektu jest zrealizowanie prototypowych wydruków 3D wykonanych przez Omni3D z udziałem konsultantów firmy Meyra Group, która jest liderem na rynku sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

Po wstępnych wywiadach i pogłębionych konsultacjach z osobami, które prześlą formularz zgłoszeniowy i wyrażą tych samym chęć uczestnictwa w projekcie wezmą udział trzy osoby, dla których bezpłatnie zostaną zaprojektowane i wydrukowane:

 • gorsety 3D,
 • ortezy 3D,
 • sprzęt rehabilitacyjny.Koniecznie należy zapoznać się z regulaminem projektu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy na adres kontakt@omni3d.net.Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://omni3d.pl/ortotyka-3d/.

-- 
www.fundacjaonoff.pl

Kurs na samodzielność 2019

Szanowni Państwo, 

Fundacja Vis Maior wraz z Fundacją „Pies Przewodnik” zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.02.2020. – 29.02.2020 w Warszawie. Rekrutujemy osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) z całej Polski. Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Oferujemy wyżywienie, zakwaterowanie i udział w zajęciach. 

Będziemy bardzo wdzięczni za udostępnienie i przekazywanie tej informacji osobom zainteresowanym. Poniżej znajduje się link do opisu szkolenia razem z informacją, jak można do nas się zgłosić. W załączeniu do wiadomości jest wysłana ankieta uczestnika.

Zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2020

W dniu 28 listopada 2019 roku Zarządzeniem Dyrektora PCPR w Tczewie zostały przyjęte następujące zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2020

Załącznik – Zasady PFRON 2020

Projekt Graduaton

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień: 
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu: 

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie


Program Dobry Start – 300 dla ucznia


Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoba ucząca się będąca osobom usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnioski o świadczenie w formie papierowej będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start – 1 dziecko

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start – węcej niż 1 dziecko

Załącznik do wniosku Dobry start

podręcznik Dobry Start

Dzień rodzicielstwa zastępczego i XX-lecie PCPR w Tczewie

W dniu 24 maja 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zorganizowaliśmy po raz kolejny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym roku połączyliśmy go z obchodami XX-lecia istnienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Cały zaprezentowany program miał na celu uświadomienie, jak ważnym zadaniem jest rodzicielstwo zastępcze. Pragnęliśmy podziękować wszystkim rodzinom zastępczym za ich trud i miłość okazywaną wychowankom. W sposób szczególny Pan Starosta Tczewski, Mirosław Augustyn, podziękował rodzinom zastępczym zawodowym, wręczając im pamiątkowe statuetki.

Rozstrzygnęliśmy także konkurs recytatorski dla wychowanków pieczy zastępczej, który odbył się w naszej siedzibie w dniu 16 maja 2019 r.

W związku z jubileuszem PCPR w Tczewie nie zabrakło także podziękowań dla osób pełniących funkcję dyrektora w przeszłości: Pana Jacka Wojtuszkiewicza, Pani Joanny Szoła, Pana Sebastiana Szlagowskiego oraz Pani Ewy Pobłockiej. Oni także otrzymali pamiątkowe statuetki z rąk Pana Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego, Pana Marka Modrzejewskiego.

Nie mogło obyć się bez podziękowań dla kadry. To przecież ona na co dzień realizuje zadania mające na celu wsparcie mieszkańców powiatu w ich codziennym życiu.

Po części oficjalnej zaprosiliśmy gości na poczęstunek, w tym jubileuszowy tort.

Nasza uroczystość przyniosła wiele wrażeń i wzruszeń.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego Święta.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

I Konkurs Recytatorski

W dniu 16 maja 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie odbył się I Konkurs Recytatorski skierowany do wychowanków pieczy zastępczej. Swój udział zgłosiło 16 uczestników. Mieliśmy okazję wysłuchać pięknych recytacji wierszy. Całą imprezę umilał nam także śpiewając Jakub Freda, uczeń Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Tczewie, któremu akompaniował Pan Mariusz Ząbek, Zastępca dyrektora PCPR w Tczewie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 24 maja 2019 r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Konkurs recytatorski

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tczewskiego zaprasza do udziału w I Konkursie Recytatorskim przeznaczonym dla wychowanków  pieczy zastępczej.

W tym celu w dniu 16 maja 2019 roku w siedzibie PCPR w Tczewie od godz. 11.00 do 17.00 będą odbywały się przesłuchania uczestników konkursu.

Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie będą przyjmowane na bieżąco od momentu ogłoszenia do 13.05.2019 roku.

            Jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 24 maja 2019 roku o godz. 12.00 w Centrum Kultury  i Sztuki w Tczewie podczas uroczystej gali z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, połączonej z obchodami XX-lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, gdzie zwycięzcom zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

W załącznikach podajemy wiersze do recytacji, z których tylko jeden pojawi się na przesłuchaniu.

UWAGA

NOWE GODZINY  PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  PRZEZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Szanowni Państwo, w celu poprawy jakości usług od dnia 01 marca 2019 roku obowiązywać będą nowe godziny urzędowania pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Wymienieni pracownicy będą dostępni dla klientów wg podziału:

    • p. Hanna Rosińska

          Poniedziałek – 8.00 – 14.00

          Środa – 8.00 – 14.00

          II i IV Czwartek – 7.30 – 17.00

    • p. Barbara Stańczyk

          Poniedziałek – 8.00 – 14.00

          Środa – 8.00 – 14.00

          I i III Czwartek – 7.30 – 17.00

We wtorki i piątki biuro będzie nieczynne dla klientów.

W tych dniach w sprawach indywidualnych bądź niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny.

Przypominamy numery telefonów

                p. Hanna Rosińska –   58 530 44 47

                p. Barbara Stańczyk – 58 530 44 44

Księgowa/y – 1/2 etatu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poszukuje pracownika na stanowisko „Księgowa/y na 1/2 etatu na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce PRACA.

Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który przypada w dniach 18.02 – 22.02.2019 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – Wydział Interwencji Kryzysowej  informuje o możliwości skorzystania z porad specjalistów na terenie PCPR-WIK przy ul. Wojska Polskiego 6 w Tczewie. Kontakt tel. 58 530 44 49 lub 508 350 484, e-mail: pomoc@wik.tczew.pl

kliknij obrazek aby powiększyć

Księgowa/y – 1/2 etatu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poszukuje pracownika na stanowisko „Księgowa/y na 1/2 etatu na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce PRACA.

Boże Narodzenie 2018

Kolejne Świata Bożego Narodzenia i kolejne warsztaty dla dzieci z rodzin zastępczych. Dnia 14 grudnia 2018 roku w godzinach popołudniowych do naszego Centrum przybyły zaproszone dzieci, by wziąć udział w mini warsztatach. W tym roku tematem przewodnim były pierniczki przygotowane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Każdy z uczestników miał możliwość, by samodzielnie lub z pomocą udekorować dowolną ilość pierników. Te przecudnie ozdobione małe arcydzieła trafiały wprost na naszą wspólną żywą choinkę. Jak zawsze było pracowicie, ale miło i świątecznie. Wszystkim gratulujemy wykonania wspaniałej pracy i życzymy samych radosnych chwil na nadchodzący czas.

Specjalne podziękowania przekazujemy uczniom i nauczycielom ze Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku, którzy przygotowali zbiórkę słodkości przeznaczoną dla dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Wydział Interwencji Kryzysowej w ramach swoich licznych zadań jak co roku wziął udział w międzynarodowej kampanii ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, w Polsce noszącej nazwę kampanii „Białej Wstążki”. Jest to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. W ten sposób organizatorzy akcji chcą symbolicznie podkreślić związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka. W głównej mierze chodzi o podnoszenie wiedzy oraz świadomości. W obecnym roku niniejszej kampanii przyświeca hasło: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie – zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich”. Edukacja jest podstawowym narzędziem w zakresie przeciwdziałania przemocy i budowania bezpieczeństwa. Dlatego też wyszliśmy naprzeciw takim potrzebom. Konieczne jest budowanie wrażliwości, odpowiedzialności, odwagi cywilnej i solidarności w przeciwstawianiu się przemocy.
W tym roku, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tczewie, zaproponowaliśmy nową formułę składającą się z seminarium samoobrony dla uczniów jednej ze szkół, którzy zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną, doskonaląc swoje umiejętności samoobrony oraz panelu seminaryjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tczewskiego otwierającego oraz zamykającego przedsięwzięcie.

Wakacje z Muszkieterami

Nasi podopieczni skorzystali z bezpłatnych kolonii, dzięki 3. edycji charytatywnej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Odwaga, uczynność, otwartość, wrażliwość, mądrość, sumienność, pracowitość i uczciwość – te wartości małego muszkietera szlifowały dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu tczewskiego podczas pobytu na kolonii letniej w Julinku koło Warszawy. Turnus odbył się od 01.07.2018 do 07.07.2018 roku. Pomysłodawcą letniego wypoczynku była Fundacja Muszkieterów wspierana przez właścicieli sklepów Intermarche i Bricomarche. Łącznie w akcji, która potrwa do końca wakacji, weźmie udział 750 dzieci z całej Polski! Ambasadorką „Wakacji z Muszkieterami” jest medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej informacji: www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow

Wycieczka do Gdańska

W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyła się wycieczka wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej do Gdańska.

Mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach de-coupage zorganizowanych specjalnie dla nas przez Spółdzielnię Socjalną Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Zwiedzaliśmy także Muzeum Bursztynu. Pogoda sprzyjała nam w trakcie spaceru urokliwymi ulicami pięknego Gdańska.

Wszystkim zaangażowanym w mile spędzony czas serdecznie dziękujemy.

Program Dobry Start – 300 dla ucznia

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Przez szkołę rozumie się szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu  oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka).

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoba ucząca się będąca osobom usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnioski o świadczenie w formie papierowej będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w  terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek + załącznik:

Wniosek o ustalenie świadczenia Dobry Start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

link do Poradnika Dobry Start

Podręcznik

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Nieustanne przypominanie, że rodzicielstwo zastępcze stanowi szansę dla dzieci, które z różnych względów nie mogą być wychowywane przez rodziców biologicznych, to społeczny obowiązek, który z wyjątkową atencją Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie zrealizowało 25 i 26 maja 2018 roku. W tych dniach w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego został podsumowany ogłoszony 3 miesiące wcześniej konkurs plastyczny pt. „Marzenia się spełniają”, przeznaczony właśnie dla wychowanków z pieczy zastępczej powiatu tczewskiego.

Profesjonalne jury konkursowe oceniło i wybrało najciekawsze prace, a 25 maja o godz. 16.00 w Fabryce Sztuk w Tczewie ich autorom oraz wszystkim uczestnikom wręczono puchary, nagrody i dyplomy. Dla rodziców zastępczych też znalazły się skromne upominki, będące wytworami pracowni terapii zajęciowej zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej.

Ponadto następnego dnia rodziny zastępcze wraz z wychowankami miały możliwość wyjścia do Kina Helios w Tczewie na seans filmowy pt. „Bella i Sebastian 3”, który jak się później okazało dostarczył widzom wielu wzruszeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie dziękując za każdy uśmiech, który zagościł na twarzach dzieci, składa także ukłony wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia swoją obecnością czy też ubogacenia oprawy Naszego Święta.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Święta tuż tuż…

23 marca 2018 roku w Fabryce Sztuk w Tczewie mieliśmy okazję, by wspólnie doskonalić umiejętności plastyczne. Piątkowym popołudniem młodzi wychowankowie rodzin zastępczych wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w warsztatach wiosenno – wielkanocnych. Tym razem wyzwaniem było odwzorowanie ozdoby wielkanocnej, której bohaterką była wesoła kurka.

Wszyscy spisali się na medal. Gratulujemy.

Po pracy cała grupa mogła obejrzeć wystawę pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „20 lat wolności. Tczew 1920-1939”.

Było pięknie i dostojnie. Dziękujemy.

KOMUNIKAT Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie

KOMUNIKAT

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie


Z dniem 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe zasady wydawania legitymacji osoby z niepełnosprawnością !

 

 1. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo legitymacja dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawiana będzie na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając wniosek przedstawi do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 2. Legitymacje będą wystawiane na okres ważności orzeczenia.
 3. Okres ważności legitymacji nie będzie jednak mógł być dłuższy niż:
  1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (osoby do 16 roku życia),
  2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
 4. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.
 5. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.
 6. Do wniosku o wydanie legitymacji konieczne będzie dołączenie aktualnego zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm.

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336).

Sprostowanie komunikatu dot. opłaty za karty parkingowe

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W TCZEWIE

DOT. OPŁATY EWIDENCYJNEJ DO KART  PARKINGOWYCH

W związku z kolejną zmianą do ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2016 poz. 2001) uprzejmie informujemy, iż ulega zmianie termin wprowadzenia opłaty ewidencyjnej w wysokości 1 zł.

Zgodnie z art. 7 w/w Ustawy opłata ewidencyjna pobierana będzie od dnia 04 czerwca 2018 r.

 Wobec powyższego opłata za wydanie kart parkingowych pozostaje bez zmian i wynosi 21 zł.

Nabór na szkolenia

KOMUNIKAT !!!

Nabór na szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, rodzinne domy dziecka       

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie informuje, iż w miesiącu wrześniu 2017 r. planuje rozpoczęcie szkoleń dla w/w kandydatów.

 

                        Rodzicielstwo zastępcze to duża odpowiedzialność.

Stwórz bezpieczną przystań dla dzieci, które potrzebują miłości i opieki.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt osobisty w siedzibie naszej jednostki przy ul. Wojska Polskiego 6 pokój nr 101 lub telefoniczny pod nr 58/532 07 84 wew.114, 58/530 44 40.

Szkolenie jest bezpłatne!  

 

Z A P R A S Z A M Y

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

r1

Wychodząc naprzeciw trudnościom, jakim jest rodzicielstwo zastępcze Powiatowe Centrum Rodzinie w Tczewie prowadzi spotkania w ramach grupy wsparcia. Jest to grupa, którą tworzą rodziny zastępcze, one też mają wpływ na tematykę kolejnych spotkań.
Są to spotkania dla osób chętnych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w pracy
z dziećmi i trudnościami z tytułu opieki i wychowania.

Spotkania grupy wsparcia prowadzone są przez psychologa, odbywają się w budynku PCPR w Tczewie, przy ulicy Wojska Polskiego 6.

Kontakt telefoniczny 058 530 44 47. Serdecznie zapraszamy.


„ Aniołkowe Granie”

W dniu 24.01.2019r. zostaliśmy zaproszeni przez Przedszkole w Trąbkach Wielkich, które zorganizowało w ramach Projektu „ Aniołkowe Granie”charytatywny koncert dedykowany dzieciom i rodzinom zastępczym. Celem projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych.
Przedszkolaki pod czujnym okiem opiekunów przygotowały wspaniały występ, który mogliśmy podziwiać. Na koniec dzieci z rodzin zastępczych otrzymały piękne prezenty.
Za te wzruszające chwile w imieniu rodzin zastępczych i ich wychowanków bardzo dziękujemy.


Zabawa Karnawałowa

W dniu 26 stycznia 2019 roku w II LO w Tczewie odbyła się Zabawa Karnawałowa dla dzieci z pieczy zastępczej oraz pracowników PCPR w Tczewie. Organizatorami zabawy był Zespół ds. pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. Bal został otwarty przez Panią Dyrektor Katarzynę Wróbel oraz Wicestarostę Tczewskiego Pana Piotra Cymanowskiego. W zabawie wzięły udział dzieci w różnym wieku oraz ich opiekunowie. Spotkać można było Spider-mana, Batmana, Diabła, Elzę, Księżniczkę itp. Wszystkie stroje i kostiumy wywołały niejedną falę entuzjazmu i uśmiechu, tworząc niepowtarzalną atmosferę maskarady. Oprawę muzyczną ubogacił zespół muzyczny RSR, który po raz kolejny znakomicie opanował dziecięcy wigor na parkiecie, a także zorganizował dla nich wiele wymagających zabaw i konkursów. Po intensywnych pląsach nikt nie wyszedł bez upominku.

Dzięki Panu Stanisławowi bal został uwieczniony pięknymi fotografiami, które pozwolą długo wspominać zabawę. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tego balu.
A jak było, sami Państwo zobaczcie.

Zabawa Karnawałowa 2018

W sobotę 13 stycznia 2018 roku w II LO w Tczewie odbyła się Zabawa Karnawałowa dla dzieci z pieczy zastępczej. Był to pierwszy wspólny bal. Przygotowane zarówno przez dzieci jak i innych uczestników stroje i kostiumy wywołały niejedną falę entuzjazmu i uśmiechu, tworząc niepowtarzalną atmosferę maskarady. Oprawę muzyczną ubogacił zespół muzyczny RSR, który znakomicie opanował dziecięcy wigor na parkiecie, a także zorganizował dla nich wiele wymagających zabaw i konkursów. Po intensywnych pląsach nikt nie wyszedł bez upominku w formie paczki ze słodyczami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tego balu. A jak było, sami Państwo zobaczcie.