Author: Karolina Ciosek

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

dotyczące projektu Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Tczewskiego, poddaje pod konsultacje społeczne projekt Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

            Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej naszego Centrum (www.pcpr.tczew.pl) oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tczewie (powiat.tczew.pl; bip.powiat.tczew.pl).

            Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go drogą pisemną na adres naszej jednostki lub elektroniczną (e-mail: kwrobel.wik@wp.pl lub pcpr@pcpr.tczew.pl).

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 13 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach.

Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                          w Tczewie

                                                                                                      Katarzyna Wróbel

Szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 2018-2020

formularz konsultacyjny

V Marsz Białej Wstążki – 08.12.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – Wydział Interwencji Kryzysowej informuje, iż w dniu 8 grudnia 2017 r. zorganizowany zostanie, przy współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Tczewie, V marsz z okazji kampanii ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” – w Polsce noszącej nazwę kampanii „Białej Wstążki”.

Szczegóły w załączniku poniżej

 KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy w Tczewie informuje, że zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 23 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru oferenta na przeprowadzenie 2 jednodniowych szkoleń dla funkcjonujących rodzin zastępczych, rodzin zastępczych długoletnich i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla usamodzielnianych wychowanków.

 

Szczegóły w załączniku poniżej

20170905134213494

Spotkanie Starosty Tczewskiego z rodzinami zastępczymi zawodowymi

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Sali obrad Rady Powiatu Tczewskiego odbyło się spotkanie Starosty Tczewskiego Pana Tadeusza Dzwonkowskiego z rodzinami zastępczymi zawodowymi i rodzinnymi domami dziecka współpracującymi z Powiatem Tczewskim.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wręczono zaproszonym gościom pamiątkowe statuetki z podziękowaniami za trud wychowania drugiego człowieka. W spotkaniu wzięła również udział Dyrektor PCPR Pani Ewa Pobłocka.

Rodziny opowiadały o swoich doświadczeniach i problemach związanych z rodzicielstwem zastępczym. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Ogólnopolski Portal Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl”

Głównym celem Fundacji „Znajdź Pomoc” jest prowadzenie Ogólnopolskiego Portalu Wsparcia „ZnajdźPomoc.pl”. Portal ten ma służyć wszystkim osobom (chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej) i pozwolić na szybkie znalezienie pomocy w konkretnym obszarze.
W związku z powyższym osoby, które są w kłopotliwej sytuacji, zachęcamy do kontaktu z Fundacją.
Fundacja „Znajdź Pomoc”
Ul. Woziwody 8
02-908 Warszawa
telefon: 22 2992928

plakat-min

KOMUNIKAT Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie

KOMUNIKAT

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie


Z dniem 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe zasady wydawania legitymacji osoby z niepełnosprawnością !

 

 1. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo legitymacja dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawiana będzie na wniosek osoby niepełnosprawnej, która składając wniosek przedstawi do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 2. Legitymacje będą wystawiane na okres ważności orzeczenia.
 3. Okres ważności legitymacji nie będzie jednak mógł być dłuższy niż:
  1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (osoby do 16 roku życia),
  2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
 4. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.
 5. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.
 6. Do wniosku o wydanie legitymacji konieczne będzie dołączenie aktualnego zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm.

 Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336).

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2017 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż Uchwałą nr 129/427/2017 z dnia 9 maja 2017 roku przyznano dotacje w wysokości 20 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych do realizacji w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, następującym podmiotom:

 

 • 8 500, 00 zł dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w na realizację zadania ,,Jestem samodzielny”,
 • 4 500, 00 zł dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadania „Pokonać przeszkody- dodatkowe wsparcie rehabilitacyjne dla osób o szczególnych potrzebach”,
 • 7 000, 00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych- Okręg Pomorski na realizację zadania „Wypoczynek z rehabilitacją 2017”.

Szczegóły w załączniku poniżej

Uchwala

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2017 roku.

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż Uchwałą nr 127/418/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku powołano komisję konkursową opiniującą oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2017 roku, w składzie:

1) Ewa Pobłocka – dyrektor PCPR w Tczewie – przewodnicząca Komisji Konkursowej
2) Katarzyna Wróbel – zastępca dyrektora PCPR
3) Magdalena Tuchowska  – referent PCPR
4) Grażyna Antczak –członek Zarządu Powiatu Tczewskiego

Uchwała w załączeniu:

Uchwala Nr 127_418_2017

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na 2017 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na 2017 rok.

Szczegóły w załączniku poniżej

zaproszenie do komisji

Karta zgłoszenia kandydata

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w okresie od 1 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 roku.

 

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, przewidzianych do realizacji od dnia 1 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Termin składania ofert upływa z dniem 18 kwietnia 2017r. godz. 13:00.

 

I. Rodzaj zadania publicznego – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tczewskiego niżej wymienionych zadań:

1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek,

2) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

3) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Z budżetu Powiatu Tczewskiego na realizację zadania w ramach niniejszego konkursu zamierza się przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na wydatki bieżące, tj.  z  wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

Informacja o zrealizowanych zadaniach z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku bieżącym i poprzednim, w tym wysokość udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego:

Rok 2016 

Dotację przyznano 5 podmiotom na realizację 5 zadań na łączną kwotę 20 tysięcy zł. Dotację otrzymały:

 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, nazwa zadania „Rehabilitacja usprawniająca”, wysokość dotacji: 4.000,00 zł.
 • Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, nazwa zadania „Terapia i rehabilitacja osoby niepełnosprawnej w warunkach środowiska otwartego”, wysokość dotacji: 5.000,00 zł.
 • Stowarzyszenie „Wesoła Stonoga”, nazwa zadania: „Wesoła Stonoga w siodle”, wysokość dotacji: 3.000,00 zł;
 • Fundacja Jedynka Dzieciom, nazwa zadania: „Komunikujemy się na różne sposoby”, wysokość dotacji: 3.000,00 zł;
 • Polski Związek Niewidomych, nazwa zadania „Wypoczynek z rehabilitacją 2016”, wysokość dotacji 5.000,00 zł.

Rok 2017 – nie przyznano dotychczas dotacji.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty

 1. Konkurs adresowany jest do fundacji i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem.
 2. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31  grudnia 2017  r.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego,  harmonogram oraz kalkulacja przewidywanych kosztów nie może dotyczyć okresu wcześniejszego niż 1  czerwca 2017 r. i późniejszego niż 31 grudnia 2017 r.

W sytuacji gdy działania oferenta wykraczają  poza ramy czasowe określone niniejszym konkursem, oferent może w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach, traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te  (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani w  kalkulacji.

 1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Udział innych środków finansowych, na które składają się środki finansowe własne i/lub środki finansowe z innych źródeł, musi stanowić co najmniej 5 % wnioskowanej kwoty dotacji.
 2. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania wkład niefinansowy osobowy (świadczenie wolontariusza) – wyceny pracy wolontariusza należy dokonać w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe.
 3. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w formie papierowej – według wzoru określonego w  załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz.  U. z 2016 r. poz.  1300), z zastrzeżeniem pkt III. 6. ppkt 3 i ppkt 6.Wzór oferty realizacji zadania publicznego znajduje się  w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl oraz na stronie powiatowej http:/ngo.powiat.tczew.pl  w zakładce: Konkursy ofert > Druki i  wzory formularzy.
 4. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Ponadto we wzorze oferty:

1) w pkt II.4. Przedmiot działalności pożytku publicznego należy wpisać cały zakres działalności pożytku publicznego oferenta, a nie tylko związany z danym zadaniem, w podziale na działalność nieodpłatną i odpłatną, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem regulującym tę sferę;

2) w pkt IV.5. Nie jest wymagane wskazanie zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

3) w pkt IV.8. Kalkulacja przewidywanych kosztów  na rok …. – przy sporządzaniu kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w tabeli nie należy wypełniać kolumny pn. z wkładu rzeczowego (w zł)  8),9);

Jeżeli oferent przy realizacji zadania przewiduje wykorzystanie zasobów rzeczowych informacje w tym zakresie, w tym zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego, może opisać w pkt IV.13. oferty.

4) składając oświadczenia w końcowej części oferty należy skreślić niewłaściwe odpowiedzi i pozostawić prawidłowe;

5) zgodnie z przypisem „20)” katalog oświadczeń jest otwarty, tak więc we wzorze oferty realizacji zadania publicznego znajdującym się  w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl  oraz na stronie powiatowej http://ngo.powiat.pl  dodano dodatkowe oświadczenia.

Podmiot składający ofertę na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.  U. z 2016 r. poz.  1300) wygenerowanym z innej strony aniżeli ze strony powiat.tczew.pl powinien we własnym zakresie uzupełnić wymagane oświadczenia, w tym dotyczące nr rachunku bankowego, nieposiadania wymagalnych zobowiązań wobec Powiatu oraz realizacji zadania z  zachowaniem zasad legalności, gospodarności i celowości.

 1. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką osobową).
 2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
–  aktualny odpis z innego rejestru lub  ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i  umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i  prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z dokumentu rejestrowego – upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów.

Załączone do oferty kopie dokumentów, z uwagi na złożone oświadczenie w części końcowej oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem, jednakże osoby oceniające ofertę mogą zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a oceniający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 1. W przypadku składania przez jeden podmiot więcej niż jednej oferty, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.

V. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie) do godz. 13:00 w zamkniętej, opisanej kopercie według schematu:

–  nazwa oferenta z adresem,

–  nazwa konkursu: Konkurs ofert – realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON ”.

 1. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew.
 2. Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 18 kwietnia 2017 r. (włącznie) do godz. 13:00.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na  podstawie kart oceny ofert, których wzory zostały określone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego i opublikowane są na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:

1)         kryteria oceny formalnej:

a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

b) ofertę złożył uprawniony podmiot,

c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,

d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,

e) oferent, który wskazał jako jedno ze źródeł finansowania świadczenia pieniężne od odbiorców, prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego,

f) oferta zakłada zapewnienie wymaganego wkładu finansowego,

g) formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach,

h) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

i) oferta posiada wymagane załączniki;

2)       kryteria oceny merytorycznej:

a) wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt),

b) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt),

c) planowane działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celami
(0-5  pkt),

d) zakładane rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt),

e) spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt),

f) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania
(0-3 pkt),

g) innowacyjność zadania (0 lub 1 pkt),

h) spójność kosztorysu z opisem   poszczególnych działań  i harmonogramem
(0-3 pkt),

i) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt),

j) udział dotacji w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt),

k) udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej dotacji
(0-3 pkt),

l) udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej dotacji (0-3 pkt),

m) zasoby rzeczowe nieujęte w kosztorysie (0-3 pkt),

n) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt),

o) oferta wspólna (0 lub 2 pkt);

3)       kryteria oceny końcowej:

a) oferta kompletna w dniu złożenia – nie wymagała uzupełnień (+1 pkt),

b) uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0 do 47 pkt),

c) zgłoszono zastrzeżenia do sposobu realizacji zadań/zadania w roku złożenia oferty lub roku poprzednim (-3 pkt),

d) organizacja nie otrzymała w roku złożenia i w 2 latach poprzedzających rok złożenia oferty dofinansowania z budżetu Powiatu Tczewskiego w dziedzinie objętej konkursem (+1 pkt).

4. Ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:

1) niewypełnione pole/pola w ofercie w pkt II. Dane oferenta(-tów) lub w pkt III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;

2) niewykreślone lub niewypełnione pola Oświadczenia w części końcowej oferty;

3) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;

4) brak wymaganych załączników;

5) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości.

Lista ofert zawierających braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie oraz na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl. Przewidywany termin upublicznienia listy – 21 kwietnia 2017 r.

 1. Po ocenie formalnej oferty zostaną przekazane do zaopiniowania właściwej komisji konkursowej. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikami oceny formalnej przystąpi do oceny merytorycznej ofert z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W uzasadnionych przypadkach będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Z przeprowadzonych czynności będzie sporządzony protokół, który zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu Tczewskiego. Komisja konkursowa może nie rekomendować do dofinansowania oferty, która w zbiorczej ocenie merytorycznej uzyskała poniżej 25 punktów.
 2. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie mają wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
 2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do 16 maja 2017 r. Informacja o  wyborze ofert wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.
 3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300). Wzór umowy dostępny jest na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.
 4. Zarząd Powiatu Tczewskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.
 5. Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnego z obowiązującym wzorem w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.
 6. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 58 530 40 40, e-mail:pcpr@pcpr.tczew.pl.

 

Uchwala Nr 122-404-2017

Sprostowanie komunikatu dot. opłaty za karty parkingowe

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W TCZEWIE

DOT. OPŁATY EWIDENCYJNEJ DO KART  PARKINGOWYCH

W związku z kolejną zmianą do ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2016 poz. 2001) uprzejmie informujemy, iż ulega zmianie termin wprowadzenia opłaty ewidencyjnej w wysokości 1 zł.

Zgodnie z art. 7 w/w Ustawy opłata ewidencyjna pobierana będzie od dnia 04 czerwca 2018 r.

 Wobec powyższego opłata za wydanie kart parkingowych pozostaje bez zmian i wynosi 21 zł.

Konsultacje społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu tczewskiego na lata 2017 – 2020

 Szczegóły w załączniku

konsultacje-2016

projekt-uchwaly

Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag lub propozycji zmian drogą pisemną na adres naszej jednostki lub elektroniczną (e-mail: kwrobel.wik@wp.pl lub pcpr@pcpr.tczew.pl).

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 21 listopada 2016 r. do 02 grudnia 2016 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska
i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie palcówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego Uchwałą Nr 95/298/2016 z dnia 29 września 2016 r. przyznał dotację Fundacji CHATKA NADZIEI z siedzibą Subkowach dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Szczegóły w załączniku poniżej

Uchwala Nr 95-298-2016 Zarzadu Powiatu Tczewskiego