Month: marzec 2021

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2021

ZPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy, polegającego na udzielaniu poradnictwa specjalistycznego, w tym z zakresu pracy z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich opiekunom, zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej. Celem działania komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert.

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów

 1. Zgłoszenie kandydata do składu właściwej komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza – karty zgłoszenia kandydata.
 2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, pokój nr 113, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszego Centrum: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew lub poczty elektronicznej: pcpr@pcpr.tczew.pl (decyduje data wpływu).
 4. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, której zadaniem będzie zarekomendowanie zgłoszonych kandydatów do składu komisji konkursowej. 
 5. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP, na stronie NGO – http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Komisje Konkursowe i na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – http:/pcpr.tczew.pl oraz na tablicach ogłoszeń tych instytucji.

Tryb pracy komisji konkursowej

 1. Komisja będzie pracowała na posiedzeniach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6, które będą odbywały się w godzinach pracy urzędu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, że nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.
 3. Obrady komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.
 4. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie ze wzorem karty oceny merytorycznej, jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.
 5. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.
 6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca. 
 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 ustawy 
  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział 
  w konkursie. 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 58 530 44 40, e-mail: pcpr@pcpr.tczew.pl.

UCHWAŁA NR 134/397/2021 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2j i art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Unieważnia się konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, ogłoszonego uchwałą nr 124/370/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego zdnia 23 grudnia 2020 r., z powodu braku złożenia ofert.

§ 2. Uchwałę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz na stronach internetowych Powiatu Tczewskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełen tekst uchwały