Day: 1 marca 2021

UCHWAŁA NR 134/397/2021 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 ust. 2j i art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Tczewskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. Unieważnia się konkurs na realizację zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, ogłoszonego uchwałą nr 124/370/2020 Zarządu Powiatu Tczewskiego zdnia 23 grudnia 2020 r., z powodu braku złożenia ofert.

§ 2. Uchwałę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz na stronach internetowych Powiatu Tczewskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełen tekst uchwały