UCHWAŁA NR 136/400/2021 ZARZĄDU POWIATU TCZEWSKIEGO

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy – udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym z zakresu pracy z traumą, wychowankom pieczy zastępczej i ich opiekunom

Pełen tekst uchwały