Uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (Uchwała Nr 140-411-2021)

Uchwała