Domy Pomocy Społecznej

Skierowanie i umieszczenie osoby w DPS

Przedmiot sprawy

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w dps, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 3. opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
 4. decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 5. wywiad rodzinny (środowiskowy)u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,
 6. zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
 7. zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku, gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu – zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno – rentowy,
 8. w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Centrum. Pracownik PCPR zapoznaje się z dokumentacją w sprawie. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawiona dokumentacja pozwala rozstrzygnąć sprawę, wydaje decyzję w sprawie skierowania/umieszczenia/odmowy skierowania do domu pomocy społecznej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

W powiecie tczewskim funkcjonuje 7 domów pomocy społecznej, w tym 6 domów prowadzonych przez powiat i jeden dom w Bielawkach prowadzony na zlecenie Powiatu przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą władz generalnych w Niegowie gm. Zabrodzie.

Domy pomocy społecznej w powiecie tczewskim:

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWIE

ul. Gdańska 23, 83-140 Gniew

dom dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie – liczba miejsc 99

Dyrektor Mieczysław Matysiak

tel.: 58 535 23 33

e-mail: dpsgniew@dpsgniew.pl

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE

ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin

dom dla osób niepełnosprawnych fizycznie i przewlekle somatycznie chorych – liczba miejsc 156

Dyrektor Emilia Rzeniecka

tel.: 58 536 12 18, faks: 58 536 39 43

e-mail: dpspelplin@dpspelplin.pl

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWIU

Stanisławie 31, 83-112 Lubiszewo

dom dla przewlekle psychicznie chorych i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie –  liczba miejsc 80, w tym 19 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych chorych 61 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Dyrektor Krzysztof Pacholski

tel.: 58 531 66 22

e-mail: kontakt@dpsstanislawie.pl

4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASZCE

Damaszka 1, 83-209 Godziszewo

dom dla osób przewlekle psychicznie chorych – liczba miejsc 126

Dyrektor Izabela Jankowska

tel.: 58 536 76 87

e-mail: kontakt@dpsdamaszka.pl

5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDNIE

83-121 Rudno, ul. Lipowa 1

dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – liczba miejsc 76, w tym 68 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 8 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Dyrektor Barbara Lipka

tel.: 58 536 12 71

e-mail: dpsrudno@dpsrudno.iq.pl

6. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKICH WYRĘBACH

Wielkie Wyręby 23, 83-230 Smętowo Graniczne

dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie  – liczba miejsc 78, w tym 24 miejsca dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz 54 miejsca dla dorosłych niepełnosprawnych

Dyrektor Bogdan Jędrzejewski

tel.: 58 561 90 95

e-mail: sekretariat@dpswyreby.pl

7.  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWKACH

Bielawki 47, 83-130 Pelplin

dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie  – liczba miejsc 114

Dyrektor s. Katarzyna Piotrkowska (s. Gorietta)

tel.: 58 536 16 59

e-mail: bielawki@op.pl