Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych uruchomił możliwość wypożyczenia wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Zasady korzystania z wypożyczalni:

Każdy, kto:

– ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

– w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak:

Stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie można korzystać z kupionego wcześniej sprzętu
lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych został on utracony (np. kradzież, zniszczenie) – należy zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, złożenie wniosku
o wypożyczenie technologii wspomagającej będzie możliwe.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System SOW jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

 

Co można wypożyczyć?

Od początku funkcjonowania Wypożyczalni dostępne są cztery rodzaje technologii wspomagających tj.:

– technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie;

– technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe, urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie;

– technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki transportowe elektryczne;

– technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikację alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną (tablet + telefon; tablet + oprogramowanie MÓWik).

 

W wypożyczalni jest dostępne około 14 500 szt. różnego rodzaju sprzętów.

 

Lista dostępnego sprzętu jest zamieszczona na stronie PFRON pod linkiem:

https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

 

Na specjalną uwagę zasługują w tym miejscu aparaty słuchowe. Aparaty słuchowe z wypożyczalni dostępne są bez zlecenia na wyroby medyczne, nie występują limity kwot na dofinansowanie zakupu sprzętu, nie ma ograniczeń wiekowych.

W wypożyczalni dostępne są nowoczesne aparaty słuchowe 4 wiodących producentów, a doboru sprzętu dokonują zgodnie z indywidualnymi potrzebami wykwalifikowani protetycy słuchu. Protetycy słuchu działają we wskazanych punktach protetycznych na terenie całego kraju.
W każdym województwie jest dostępnych co najmniej kilkanaście takich placówek, w skali całego kraju jest to ponad 550 punktów protetycznych, co z pewnością zwiększa dostępność dla osób potrzebujących tych technologii wspomagających.

Umowa i kaucja

Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

 

Wsparcie ze strony CIDON i RARS

Osoby zainteresowane wypożyczeniem technologii wspomagających na każdym etapie procesu wypożyczenia mogą kontaktować się z pracownikami Centrów Informacyjno-Doradczych dla osób z niepełnosprawnością, którzy udzielają potrzebnych wskazówek. Dostępna jest również pomoc
ze pośrednictwem infolinii obsługiwanej przez RARS.

 

Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest dostępny
za pośrednictwem strony Funduszu pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/migam/

Ponadto na stronach Funduszu został opublikowany pakiet kilku filmów instruktażowych
w Polskim Języku Migowym, które są dostępne pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/wypozyczalnia-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/filmy-instruktazowe-w-pjm/

,co niewątpliwie stanowi wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami słuchu i nie tylko.

Karty parkingowe

Szanowni Państwo

W związku z upływem 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ponownie obowiązuje OSOBISTE STAWIENNICTWO wnioskodawcy przy składaniu wniosku o kartę parkingową.

Powiatowy Zespół w Tczewie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:


– osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.


W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Przewodnicząca PZOON Tczew

Projekt „Pomorskie dzieciom” – podsumowanie

 

 

Projekt „Pomorskie dzieciom” realizowany w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w okresie 1.10.2021 r. do 31.03.2023 r.

 

Realizator projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

WNIOSKODAWCA I GRANTOBIORCA

Wnioskodawca – Powiat Tczewski

Grantobiorca – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

CEL GŁÓWNY

Zapewnienie wsparcia w walce z epidemią COVID-19 uczestnikom projektu, grupie dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej (w tym opuszczających pieczę zastępczą), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również wsparcie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z wychowankami i rodzinami zastępczymi. Nadrzędną rolą przedsięwzięcia było łagodzenie skutków i przeciwdziałanie konsekwencjom wirusa SARS-COV-2 w środowisku pieczy zastępczej.

KLUCZOWE DZIAŁANIA

 1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. 
 2. Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą celem ich wsparcia  w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.
 3. Doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do świadczenia pracy zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.
 4. Warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

REZULTATY

 1. Wzrost samodzielności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy w dobie pandemii wśród młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.
 2. Wzrost kompetencji i umiejętności pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tym samym świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wspierania pieczy zastępczej w związku z COVID-19.
 3. Minimalizacja i zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez świadczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. 
 4. Rozwój i zwiększenie dostępności do świadczenia usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, tym samym poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych

 

Grant pozwolił na osiągnięcie instytucjonalnej gotowości do świadczenia usługi zbliżonej  do usługi świadczonej w ramach projektu przez instytucję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

 • Wzmocnienie kondycji psychicznej wychowanków pieczy zastępczej, ograniczenie izolacji, lęków i objawów depresyjnych. 
 • Stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków pracy na terenie instytucji oraz  w środowisku rodzin zastępczych w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Projekt objęty jest wymogiem trwałości.

Uczestnicy

Zakładano ogółem 52 uczestników, w tym:

 • 45 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (uczestniczyło 48),
 • 7 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka.

Okres realizacji

Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie były prowadzone w okresie październik 2021-marzec 2023. 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Budżet

Łączny budżet przeznaczony na realizację zadań przez PCPR w Tczewie wynosił 196 250 złw tym 185 347,22 zł ze środków europejskich oraz 10 902,78 zł ze środków budżetu państwa – na podstawie umowy nr 25/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku.

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom”

            Grantobiorca zobowiązuje się do zachowania usług zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”, na podstawie umowy nr 25/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zawartej  w dniu 21.09.2021 r. w Gdańsku, po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości w zależności od potrzeb i wystąpienia popytu na te usługi. W przypadku zakupu środków trwałych w ramach grantu okres trwałości wynosi pięć lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje  dotyczące  liczby  miejsc  oferowanych  przez grantobiorcę  po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości, jak i form wsparcia w ramach usług społecznych objętych wymogiem trwałości.   

            Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości:

 1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Pomoc w formie zbliżonej do realizowanej w formie bonu edukacyjnego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą celem ich wsparcia  w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.
 3. Stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków pracy na terenie instytucji oraz w środowisku rodzin zastępczych w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
 1. Warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

            Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorcę w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:

 • 28 wspartych miejsc świadczenia usług, w tym 12 w rodzinach zastępczych zawodowych i 16 w rodzinnych domach dziecka,
 • 1 specjalista – psycholog, świadczący specjalistyczne wsparcie psychologiczne, 
 • 7 pracowników działu pieczy zastępczej świadczących usługę wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, tworzących miejsce uniwersalne w jednostce,
 • wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie ich funkcjonowania na rynku pracy, z wykorzystaniem środków finansowych przewidzianych przepisami prawa.

Okres trwałości: co najmniej do 31.10.2024 r.

            Utrzymanie wyposażenia dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do świadczenia pracy zdalnej oraz środki ochrony indywidualnej.

Okres trwałości: co najmniej do 31.12.2028 r.

 

Informacja

Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Szanowni Państwo!

 

Tworzymy wspólny świat – to idea, motto, cel strategiczny Stowarzyszenia Pomocy Szansa.

 

Od 1999 roku działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W swoich działaniach głównie skupiamy się na mieszkańcach wsi i małych miast. Tworzymy lepsze warunki do edukacji, rehabilitacji, terapii dzieci,dorosłych, seniorów. Prowadzimy 10 placówek wsparcia w tym 4 WTZy, 2 ŚDSy, ZAZ, na terenie 3 województw (podlaskie, małopolskie i mazowieckie). W wielu działaniach łączymy świat osób z niepełnosprawnością z samorządem, lokalnością i biznesem, i aby to zrobić często robimy coś nowego.

 

Właśnie zaczęliśmy realizację nowego działania, jakim jest kanał podcastowy dedykowany niepełnosprawności. Chcemy, aby było to takie vademecum wiedzy, dzięki któremu będzie można wspierać osoby od momentu pozyskania informacji o niepełnosprawności po codzienne funkcjonowanie z niepełnosprawnością. Znajdą Państwo tutaj rozmowy z osobami prywatnymi, instytucjami, organizacjami, specjalistami. Jest to chyba pierwszy taki kanał podcastowy w całości prowadzony przez ngo.

 

Zapraszamy na www.rozmowy.org.pl, gdzie znajdą Państwo już teraz dużo inspiracji i wiedzy podanej w przystępny sposób.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Rozmowy o niepełnosprawności realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa. Projekt sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023

W dniu 15 grudnia 2022 roku Zarządzeniem Nr 18/2022 Dyrektora PCPR w Tczewie zostały przyjęte następujące zasady przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w roku 2023.

Załącznik – Zarządzenie+ zasady PFRON na 2023 rok