WIK

Wydział Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie

Kadra Wydziału:

  • specjalista pracy z rodziną,
  • psycholodzy,
  • radca prawny.

 

W ramach pracy świadczona jest pomoc:

  • psychologiczna,
  • pedagogiczna,
  • prawna,
  • terapeutyczna (współuzależnień, par, rodzinną).

 

Odbywają się zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe. Podejmowane działania mają charakter interwencyjny, profilaktyczny, konsultacyjny, a także terapeutyczny.

Realizowane zadania wpisują się w założenia zarówno Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tczewskim na lata 2013 – 2017, jak i Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Tczewskim na lata 2012 – 2014 oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 wraz z Powiatowym Programem działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą.