Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym i realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Należy pamiętać, że dofinansowanie niektórych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wymaga także posiadania własnych środków finansowych osoby niepełnosprawnej.

Za pośrednictwem PCPR wypłacane są środki PFRON mające na celu:

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

     Zadanie ma na celu dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Adresatami są osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności oraz osoby, które legitymują się orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem oraz dzieci do 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka rodziny we   wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi :

 • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w kosztach nabycia lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przy których zakupie zgodnie z rozporządzeniem taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy kwoty limitu wymienionego w Rozporządzeniu oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może objąć dofinansowaniem zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych tylko te osoby niepełnosprawne, które uzyskały dofinansowanie z NFZ.

            Inaczej sytuacja wygląda przy dofinansowaniu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, tzn. niejednokrotnie sprzęt taki nie jest refundowany przez NFZ i aby móc go dofinansować, lekarz specjalista prowadzący pacjenta zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia potwierdzającego potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego właśnie sprzętu. Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje do 80% wartości zakupionego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 • turnusy rehabilitacyjne

Stanowią zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

            O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego mogą się starać wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (zaliczone do jednej z grup inwalidzkich) oraz rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych (dla dziecka  z opiekunem), którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny. Dofinansowanie może zostać udzielone osobie niepełnosprawnej tylko raz w roku kalendarzowym. Może być ono przyznane także opiekunowi tej osoby, o ile lekarz uzasadni konieczność obecności opiekuna na turnusie. Czas trwania turnusu nie może być krótszy niż 14 dni.

            Wysokości dofinansowania naliczane są na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. poz. 1694) i kształtują się następująco:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 • likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Likwidacja barier w ogólnym tego pojęcia znaczeniu ma na celu umożliwienie w znacznym stopniu lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności,  czy też kontaktów z otoczeniem.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zarządzenie