Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu pcpr.tczew.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pcpr.tczew.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pcpr.tczew.pl 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w dniu 10 stycznia 2023 r. dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności.

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pcpr.tczew.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pcpr.tczew.pl 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-01-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daniel Szoska, adres poczty elektronicznej: daniel@pcpr.tczew.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze: 

Organ nadzorujący: Starosta Tczewski.

Adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, tel.: 58 773 48 00,  e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link: https://www.rpo.gov.pl )

Inne informacje, określone w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 848)

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-10

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowego skrótu.

CTRL + F – Wyszukiwarka

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: 

https://achecker.ca/checker/index.php

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie mieści się w przy ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew.

Do budynku jest jedno wejście od ul. Wojska Polskiego, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami korzystających z wózków. Schody wewnętrzne są oznaczone kontrastowo. Obsługa klienta odbywa się na obu poziomach w strefie wolnej od barier poziomych. W budynku znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnościami. Są toalety dla klientów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, posiadających karty parkingowe.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku na drzwiach są oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na korytarzu wejściowym znajdują się tablice informacyjne w kontrastowych kolorach.

Dostępność tłumacza języka migowego

Po wcześniejszym zgłoszeniu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu.