PZOoN

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie od lutego 2000 r., został powołany Zarządzeniem Nr 6/2000 Starosty Powiatu Tczewskiego z dnia 02.02.2000 r.

Na dzień dzisiejszy w Powiatowym Zespole zatrudnionych jest ogółem 28 osób, z czego tylko 4 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, z pozostałymi członkami składów orzekających zawarte są umowy cywilno-prawne lub umowy o świadczenie usług.

Aktualnie z Zespołem współpracuje 10 lekarzy o n/w specjalnościach:

– lekarz specjalista pediatra,

– lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,

– lekarz specjalista psychiatra (2 osoby),

– lekarz specjalista chorób wewnętrznych,

– lekarz specjalista medycyny rodzinnej,

– lekarz specjalista medycyny pracy,

– lekarz specjalista neurolog.

Pozostali członkowie Zespołu to:

– psycholodzy,

– pedagog,

– doradcy zawodowi,

– pracownicy socjalni.

 

Zadania Powiatowego Zespołu:

 1. wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 2. wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
 3. wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 4. wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych,
 5. wydawanie kart parkingowych dla osób indywidualnych i uprawnionych placówek.

Orzeczenia Zespołu

Osoby do 16 roku życia otrzymują orzeczenie o niepełnosprawności bez określania jej stopnia. By taki dokument mógł być wydany, muszą być spełnione trzy podstawowe warunki:

  1. sprawność psychiczna lub fizyczna musi być naruszona,

 

  1. przewidywany okres upośledzenia stanu zdrowia dziecka musi przekraczać 12 miesięcy,

 

 1. z uwagi na swoje ograniczenia dziecko wymaga pomocy i opieki większej niż jego zdrowi rówieśnicy.

Osoby powyżej 16 roku życia otrzymują orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

  1. Orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności otrzymują osoby o naruszonej  sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

  1. Do grona osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zalicza się osobę    z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

 1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może otrzymać osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się osobiście bądź za pośrednictwem poczty do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz pierwszy należy dołączyć:

♦ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania    o niepełnosprawności wystawione przez lekarza prowadzącego, nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku,

♦ uwierzytelnioną kopię dokumentacji medycznej, tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzył lub kopię i oryginał do wglądu, w tym m.in.:

– kartoteki z poradni prowadzących,

– dokumentację leczenia szpitalnego,

– aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),

– opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji,

– inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony, a mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

♦ kserokopię orzeczenia wydanego przez:

– inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,

– ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. – jeżeli takie wnioskodawca posiada,

♦ kserokopię aktu urodzenia dziecka – dotyczy osób poniżej 18 roku życia,

♦ postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych, pozbawionych zdolności do czynności prawnych, wobec których ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),

♦ zaświadczenie o niemożności przybycia na posiedzenie składu orzekającego ze szczegółowym opisem stanu ogólnego/miejscowego wystawione przez lekarza prowadzącego (dotyczy osób, którym długotrwała i nie rokująca poprawy choroba uniemożliwia przybycie na posiedzenie składu orzekającego),

♦ oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy osób nie posiadających stałego lub czasowego meldunku.

Do wniosku o wydanie orzeczenia po raz kolejny należy dołączyć dokumenty takie jak przy wniosku pierwszorazowym, przy czym dokumentacja medyczna powinna obejmować okres od daty wydanego wcześniej orzeczenia do dnia złożenia wniosku.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoba zainteresowana osoba zainteresowana dołącza:

♦ dokumentację medyczną,

♦ orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,

♦ inne dokumenty mogące mieć wpływ na wskazanie do ulg i uprawnień.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna, jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających. O wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego wnioskodawcy informowani są pisemnie. Nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpoznania. Wniosek i zaświadczenie lekarskie muszą być składane na odpowiednim i aktualnym druku.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tczewie rozpatruje wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wnioski takie składa się na odpowiednich drukach, osobiście w siedzibie Zespołu bądź za pośrednictwem poczty.

 Do wniosku dołącza się:

♦ jedno aktualne nie opieczętowane podpisane zdjęcie (o wymiarach 35 mm x 45 mm.) – dotyczy osób powyżej 16 r. ż.,

♦ potwierdzenie zameldowania w przypadku rozbieżności adresów we wniosku i orzeczeniu.

UWAGA: osoby posiadające orzeczenie WZOoN, Wyrok Sądu lub orzeczenie wydane przez inny Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – do wniosku o wydanie legitymacji zobowiązane są dołączyć uwierzytelnioną kopię lub kopię i oryginał do wglądu orzeczenia i/lub Wyroku Sądu.

Legitymację można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osób drugich, posiadających upoważnienie podpisane przez wnioskodawcę.

Karty parkingowe

Karty Parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Tczewie.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony lub wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Uprawnienia do karty parkingowej zachowały jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu)  lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
   Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub  10-N (choroba neurologiczna);

 

 1. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Formularz wniosku znajdą Państwo poniżej i w zakładce „Do pobrania”.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

 

  1. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

 

 1. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

♦ jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

♦ dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);

♦ w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Kartę parkingową wydaną:

  1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

 

  1. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

 

 1. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł. i uiszcza się ją na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie ul. Wojska Polskiego 6:

Nr konta: 54 8345 0006 2002 0000 9814 0009

Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać w terminie po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Wydawana karta parkingowa jest wystawiona na osobę niepełnosprawną. Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.

♦  Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).

♦ Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej.
Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta.

♦ Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych dziewięciu znaków drogowych:

Znaki

Znaki

 

 

 

 

B-1    – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3    – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a  – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4    – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10  – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35  – „zakaz postoju”
B-37  – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38  – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39  – „strefa ograniczonego postoju”

KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK

Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej). Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.
Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
2) oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
3) oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
4) do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej.

Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł. i uiszcza się ją na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie ul. Wojska Polskiego 6:

Nr konta:  54 8345 0006 2002 0000 9814 0009

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.

Formularz wniosku znajdą Państwo poniżej i w zakładce „Do pobrania”.

 

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137  ze zmianami),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 870 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818)

1 Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej   

1 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

3 Zaświadczenie lekarskie o niemożliwości przybycia dziecka

1 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

3 Zaświadczenie lekarskie o niemożliwości przybycia

 

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się rozpatrywaniem wniosków dotyczących orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, czy też kart parkingowych.

 

            Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacja lub edukacja osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

1.   Wniosek o wydanie karty parkingowej – obowiązujący od 17 października 2023 roku