Piecza zastępcza

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej realizuje

Zespół  ds rodzinnej pieczy zastępczej, w skład którego wchodzą:

 • Anita Prus – Przewodnicząca Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
 • Anna Bronk – pedagog
 • Lucyna Kortas – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Aleksandra Wróblewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Klaudia Łyżeń – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Paulina Laska – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Małgorzata Adamczyk – psycholog
 • Magdalena Ciecierska – psycholog
 • Anna Peczyńska – psycholog
 • Adela Orzechowska – psycholog
 • Alicja Kołakowska – Czerwińska – psycholog

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza:
 1. a) spokrewniona – stanowią dziadkowie i rodzeństwo dziecka,
 2. b) niezawodowa – stanowią pozostałe osoby,
 3. c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna – stanowią osoby, z którymi została podpisana umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej;
 • rodzinny dom dziecka – stanowią osoby, z którymi została podpisana umowa o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż:

 • 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Rodziny zastępcze mają zapewnione także wsparcie specjalistów: pracownika socjalnego, pedagoga, psychologów, specjalistów pracy    z rodziną, prawnika, a także koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Zadania z tego zakresu realizuje pracownik socjalny

Krzysztof Poniatowski

Na terenie powiatu tczewskiego funkcjonują następujące podmioty realizujące zadania  z zakresu pieczy instytucjonalnej:

 • Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Tczewie, będące ośrodkiem wsparcia dziennego, z 22 miejscami,
 • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tczewie,  z 42 miejscami socjalizacyjnymi, w tym 3 miejscami interwencyjnymi. Od stycznia 2012 r. działa w oparciu o ustawę      o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i w jej skład wchodzą:
  1. Placówka socjalizacyjna i interwencyjna w Tczewie przy ulicy Wojska Polskiego 6 – dla 14 wychowanków, w tym 3 miejsca interwencyjne;
  1. Placówka socjalizacyjna w Tczewie przy ulicy Wyspiańskiego 2a – dla 14 wychowanków;
  2. Placówka socjalizacyjna w Narkowach przy ulicy Tczewskiej 21- dla 14 wychowanków.
 • Rodzinny Dom Serca, będący placówka opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego, prowadzoną na zlecenie Powiatu, z 8 miejscami.

 

USAMODZIELNIENIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW

PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zadania z tego zakresu realizuje pracownik socjalny

Krzysztof Poniatowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, jako realizator ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie obejmuje także pomocą, mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Osoby usamodzielniające się, po spełnieniu określonych przepisami wymogów mogą wnioskować o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Wysokość świadczeń dla osób usamodzielnianych wynosi następująco:

1) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 526 zł miesięcznie – i jest przyznawana na czas nauki, do czasu jej zakończenia, nie dłużej niż do 25 r.ż.

2) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – uzależniona jest od czasu pobytu dziecka
w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo – wychowawczej i wynosi :

 1. a) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 470 zł , jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 2. b) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną:

niemniej niż 6 939 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat;

– nie mniej niż 3 470 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat;

– nie mniej niż 1735 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku.

3) pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo                    w wysokości nie niższej niż 1577 zł,  a w przypadku osoby legitymującej    się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 154 zł, pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Podstawą przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest przygotowanie wspólnie
z opiekunem, a później realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia.

4) Rodzina 500+
MRPiPS informuje, że dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwał niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone  w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Wnioski programu RODZINA 500+:

Informacje dotyczące programu RODZINA 500+  ikona_doc

wniosek 500+  ikona_doc

 
 

Wnioski i informacje z zakresu Pieczy Zastępczej:DAJ SZANSĘ NA PRAWDZIWE DZIECIŃSTWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej zamieszkujących na terenie Powiatu Tczewskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w naszej siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 6, pokój 06 (parter) lub telefonicznie pod numerem wew. 107.
Dla zainteresowanych organizujemy bezpłatne szkolenia!


Szukam rodziny, szukam domu

Dać dzieciństwo – dać życie

Każdy, kto może stwierdzić, ze miał szczęśliwe dzieciństwo, nigdy nie odczuje tragedii dziecka, pozbawionego domu rodzinnego. Trudno jest pojąc, że dla rodziców może być coś ważniejszego niż ich własne dziecko? Trudno jest pojąć, że rodzice biologiczni nie potrafią docenić niebywałego daru, jakim jest możliwość posiadania i wychowywania własnych dzieci. Najczęstszymi przyczynami, które powodują, że dzieci zostają odebrane z rodzin biologicznych są: ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, brak pracy, alkoholizm i inne uzależnienia, ciężkie choroby somatyczne i psychiczne, niezaradność życiowa, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz skutki przedwczesnego macierzyństwa.

Pytając o właściwe miejsce wychowania dziecka, każdy, bez wahania, odpowie, że jest nim rodzina. Każdy zapewne potwierdzi, ze placówka nie wychowa, nie otoczy miłością, nie da poczucia bezpieczeństwa, nie zbuduje zdrowej tożsamości.

Jedynym ratunkiem dla nich są rodzinne formy opieki zastępczej.

Podjecie decyzji i starań o ustanowienie rodziny zastępczej wymaga wielkiego serca, a jeszcze większej odwagi i odpowiedzialności. Dziecko umieszczane w rodzinie zastępczej jest po szczególnych przejściach, jest dzieckiem skrzywdzonym. Zostaje wyrwane ze swego środowiska, później trafia do placówki, tracąc dotychczasowe życie, czuje się odtrącone i pozostawione na pastwę losu. Rodzinna opieka zastępcza jest jedna z zasadniczych form opieki nad dziećmi, które jej nie maja ze strony rodziców i jest usługa na rzecz dzieci i ich rodziców biologicznych. Rodzina zastępcza daje dzieciom i rodzicom szanse, aby zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć. Miejsce, w którym dzieci poczułyby, ze są w ich pobliżu osoby, które otaczają je miłością i troska tak bardzo potrzebna do tego ich właściwego rozwoju.
Kto może pełnić funkcje rodziny zastępczej lub prowadzić rodzinny dom dziecka?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
– dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu wykonawczego,
– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
– są zdolne do sprawowania opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone

zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– przebywają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego; właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie uwzględnia dodatkowo predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia funkcji rodzica zastępczego, w zależności od typu rodziny zastępczej, umiejętności niezbędnych w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach, doświadczenie w pracy z dziećmi, informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym.

Kandydaci na rodziny zastępcze odbywają jeszcze odpowiednie szkolenie, które kończy się uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego.

Regulacje prawne w zakresie rodzin zastępczych

Pomiędzy opiekunami zastępczymi, a dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej nie powstaje więź rodzinno-prawna. Dziecko to nie staje się dzieckiem rodziny, nie powstają tez obowiązki i uprawnienia alimentacyjne, czy dotyczące dziedziczenia. Stan cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sadu rodzinnego. Rodzina zastępcza pełni swa funkcje do dnia uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub ukończenia szkoły, rozpoczętej przez nie przed 18 rokiem życia będą powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych

Rodzina zastępcza otrzymuje z Centrum świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Wysokość tej pomocy nie może być niższa niż:

– 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,

– 1052,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej .

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższa niż 50 % dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% wcześniej wymienionych kwot. Rodzina zastępcza może otrzymać również jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka.

Centrum przewiduje również podjecie współpracy z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które na podstawie umowy cywilno – prawnej będą otrzymywały wynagrodzenie.

Szukamy rodzin, szukamy domów

Poszukujemy kandydatów, którzy chcieliby znaleźć w swych domach i sercach miejsce dla dzieci i młodzieży, pozbawionych opieki rodziców.

Centrum zapewnia, oprócz wymienionej pomocy pieniężnej, także pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna oraz odpowiednie, bezpłatne dla kandydatów przeszkolenie.

KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew
tel. , 58 530-44-43
e-mail: pcpr@pcpr.tczew.pl , http://www.pcpr.tczew.pl