PCPR

Zabawa Karnawałowa 2018

W sobotę 13 stycznia 2018 roku w II LO w Tczewie odbyła się Zabawa Karnawałowa dla dzieci z pieczy zastępczej. Był to pierwszy wspólny bal. Przygotowane zarówno przez dzieci jak i innych uczestników stroje i kostiumy wywołały niejedną falę entuzjazmu i uśmiechu, tworząc niepowtarzalną atmosferę maskarady. Oprawę muzyczną ubogacił zespół muzyczny RSR, który znakomicie opanował dziecięcy wigor na parkiecie, a także zorganizował dla nich wiele wymagających zabaw i konkursów. Po intensywnych pląsach nikt nie wyszedł bez upominku w formie paczki ze słodyczami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tego balu. A jak było, sami Państwo zobaczcie.

Warsztaty Świąteczne 2017

      W dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie odbyły się kolejne warsztaty świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych.
     W trakcie warsztatów zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie wykonali mnóstwo ozdób choinkowych, które następnie zawiesiliśmy na naszym świątecznym drzewku.
     Swą obecnością zaszczycili nas goście ze Szkół Ekonomiczno – Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku, którzy m.in. ze środków pozyskanych z Funduszu Młodzieżowego przygotowali paczki świąteczne dla wychowanków. Dziękujemy także za przychylność innych sponsorów i osób o czułych sercach, dzięki którym mogliśmy dzieciom wręczyć drobne podarunki.

Poniżej znajdziecie Państwo fotogalerię z warsztatów.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

dotyczące projektu Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Tczewskiego, poddaje pod konsultacje społeczne projekt Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020.

            Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej naszego Centrum (www.pcpr.tczew.pl) oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tczewie (powiat.tczew.pl; bip.powiat.tczew.pl).

            Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go drogą pisemną na adres naszej jednostki lub elektroniczną (e-mail: kwrobel.wik@wp.pl lub pcpr@pcpr.tczew.pl).

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 13 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach.

Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                          w Tczewie

                                                                                                      Katarzyna Wróbel

Szczegóły w załączniku poniżej

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy 2018-2020

formularz konsultacyjny

Spotkanie Starosty Tczewskiego z rodzinami zastępczymi zawodowymi

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Sali obrad Rady Powiatu Tczewskiego odbyło się spotkanie Starosty Tczewskiego Pana Tadeusza Dzwonkowskiego z rodzinami zastępczymi zawodowymi i rodzinnymi domami dziecka współpracującymi z Powiatem Tczewskim.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wręczono zaproszonym gościom pamiątkowe statuetki z podziękowaniami za trud wychowania drugiego człowieka. W spotkaniu wzięła również udział Dyrektor PCPR Pani Ewa Pobłocka.

Rodziny opowiadały o swoich doświadczeniach i problemach związanych z rodzicielstwem zastępczym. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Rozpoczęły się prace Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie tczewskim na lata 2018 – 2025″

W dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie tczewskim na lata 2018 – 2025.

Zespół został powołany Uchwałą nr 130/430/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie tczewskim na lata 2018 – 2025. W jego skład wchodzi 27 osób, będących przedstawicielami jednostek powiatowych i gminnych, sądu i prokuratury.

W trakcie spotkania ustalono ogólny schemat budowy strategii, jej realizatorów oraz sposób opracowania celów i zadań.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się 04 lipca 2017 r., również w siedzibie PCPR w Tczewie.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 27 maja 2017 r. na terenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Wśród tegorocznych atrakcji znalazły się:

pokazy Straży Pożarnej w Tczewie, zabawy na basenie, kręgle, zumba, gry i zabawy z animatorem, malowanie twarzy, drobny poczęstunek, loteria fantowa.

Swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz powiatowych: Pani Grażyna Antczak, Członek Zarządu Powiatu Tczewskiego oraz Pani Barbara Kamińska, Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego.

Wszyscy bawiliśmy się wybornie.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

Konsultacje społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poddaje pod konsultacje społeczne projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu tczewskiego na lata 2017 – 2020

 Szczegóły w załączniku

konsultacje-2016

projekt-uchwaly

Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy o przekazanie swoich uwag lub propozycji zmian drogą pisemną na adres naszej jednostki lub elektroniczną (e-mail: kwrobel.wik@wp.pl lub pcpr@pcpr.tczew.pl).

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 21 listopada 2016 r. do 02 grudnia 2016 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie pełnej nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska
i imienia osoby biorącej udział w konsultacjach. Opinie i uwagi złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie palcówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Zarząd Powiatu Tczewskiego Uchwałą Nr 95/298/2016 z dnia 29 września 2016 r. przyznał dotację Fundacji CHATKA NADZIEI z siedzibą Subkowach dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

Szczegóły w załączniku poniżej

Uchwala Nr 95-298-2016 Zarzadu Powiatu Tczewskiego

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Tczewskiego w dniu 15 września 2016 roku podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Treść uchwały w załączniku poniżej do pobrania

Uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 15 września 2016 r

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego otwartym konkursie ofert o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2016. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tczewie, której zadaniem będzie zarekomendowanie zgłoszonych kandydatów do składu komisji konkursowej.

Celem działania komisji konkursowej jest dokonanie oceny merytorycznej oraz przedstawienie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w otwartym konkursie ofert.

  1. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli Zarządu Powiatu, w tym co najmniej jednej osoby z komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadań z danego zakresu współpracy oraz co najmniej dwóch osób wskazanych przez organizacje.

  1. Tryb pracy komisji konkursowej:
  • komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 6,
  • posiedzenia komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu,

3)    członkowie komisji przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że organizacja pozarządowa, którą reprezentują, nie złożyła w danym konkursie oferty i w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac Komisji;

4)    obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji;

5)    z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca (w zastępstwie); protokół przedstawia się Zarządowi Powiatu łącznie z projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Tczewskiego na cele publiczne.

  1. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu Tczewskiego w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP Starostwa Powiatowego w Tczewie http://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej http://ngo.powiat.tczew.pl,  na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie http://pcprtczew.bip.gov.pl   oraz na tablicach ogłoszeń tych instytucji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2 da. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy, jeżeli:

  • żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
  • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
  • wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej odbywa się na załączonym formularzu w terminie do dnia 8 września 2016 r. do godziny 13.00. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej zapisem ,,Konkurs ofert
o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, pokój nr 6, lub przesłać
za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

 

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od dnia 15 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Oferty wraz z wymagalnymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 19 września 2016 roku (włącznie) do godz. 13:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego” oraz nazwą i adresem oferenta. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew. Oferta przesłana Pocztą Polską lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 19 września 2016 roku (włącznie) do godz. 13:00.

 

Szczegóły w załączniku:

Uchwała Zarządu Powiatu Tczewskiego

wzór oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dofinansowania na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2016 roku


Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż Uchwałą nr 81/268/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku przyznano dotacje w wysokości 20 000 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przewidzianych do realizacji w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, następującym podmiotom:

 1) 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na realizację zadania ,,Rehabilitacja usprawniająca”,

2) 5.000,00 zł dla Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania ,,Terapia i rehabilitacja osoby niepełnosprawnej w warunkach środowiska otwartego”,

3) 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga” na realizację zadania ,,Wesoła Stonoga w siodle”,

4) 3.000,00 zł dla Fundacji Jedynka Dzieciom na realizację zadania ,,Komunikujemy się na różne sposoby”,

5) 5.000,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania ,,Wypoczynek z rehabilitacją 2016”.

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2016

baloniki2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w dniu 04.06.2016 r. na terenie Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie zorganizowało obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wszystkie zaproszone rodziny zastępcze wraz z dziećmi mogły skorzystać z zajęć na basenie, kręgielni, malowania buzi, a także zabaw ruchowych i konkursów na sali gimnastycznej.     W czasie zabawy dzieci, rodzice mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i drobne upominki, a rodziny biorące udział w konkursie nagrody.

Jak się bawiliśmy przedstawia galeria zdjęć.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza zainteresowane fundacje, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej na rok 2016. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, której zadaniem będzie zarekomendowanie zgłoszonych kandydatów do składu komisji konkursowej.

Czytaj dalej Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej na rok 2016

Spotkanie z przedstawicielem organizacji pozarządowej, Skraverup Hus, zajmującej się pomocą społeczną w Danii.

W dniach 9 – 10 maja 2016 r. w siedzibie naszego Centrum miało miejsce spotkanie Członka Zarządu Powiatu Tczewskiego, Pana Adama Klimczaka, Dyrektorów jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu tczewskiego z przedstawicielem organizacji pozarządowej, Skraverup Hus, zajmującej się pomocą społeczną w Danii.

W trakcie spotkania omawiano zagadnienia dotyczące zarówno pieczy zastępczej, jak i opieki w domach pomocy społecznej.

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

DSCF8591 DSCF8593 DSCF8590

Nabór na szkolenia

KOMUNIKAT !!!

Nabór na szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe, rodzinne domy dziecka       

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie informuje, iż w miesiącu wrześniu 2017 r. planuje rozpoczęcie szkoleń dla w/w kandydatów.

 

                        Rodzicielstwo zastępcze to duża odpowiedzialność.

Stwórz bezpieczną przystań dla dzieci, które potrzebują miłości i opieki.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu, prosimy o kontakt osobisty w siedzibie naszej jednostki przy ul. Wojska Polskiego 6 pokój nr 101 lub telefoniczny pod nr 58/532 07 84 wew.114, 58/530 44 40.

Szkolenie jest bezpłatne!  

 

Z A P R A S Z A M Y

Świadczenie dla dzieci w pieczy zastępczej – RODZINA 500+

MPiPS informuje, że dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwał niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone  w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

 

Informacje dotyczące programu RODZINA 500+  ikona_doc

wniosek 500+  ikona_doc

 


 

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

rodzinka

DAJ SZANSĘ NA PRAWDZIWE DZIECIŃSTWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej zamieszkujących na terenie Powiatu Tczewskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w naszej siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 6, pokój 06 (parter) lub telefonicznie pod numerem 58 532 07 84 wew. 107.
Dla zainteresowanych organizujemy bezpłatne szkolenia!

Dyrektor
Ewa Pobłocka